Informacja dla Rodziców w sprawie Rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk” w Pionkach na rok 2023/2024


1. Prowadzenie żłobków jest zadaniem własnym gminy, dlatego też usługi żłobkowe adresowane są do mieszkańców zameldowanych/zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki.

2. Podstawą rekrutacji dzieci do oddziałów Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk”
w Pionkach jest Statut przyjęty Uchwałą Nr XLIII Rady Miasta Pionki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach.

3. Rekrutacja dzieci do oddziałów Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk” prowadzona jest w oparciu o: „Karty kontynuacji” lub „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”. Zainteresowani rodzice winni wypełnić „ Kartę kontynuacji”oraz „Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka” i po podpisaniu złożyć u Dyrektora Żłobka Miejskiego” Wesoły Pajacyk” w Pionkach przy ul. Jordanowskiej 1

4. Dzieci już korzystające z usług Żłobka nie podlegają procesowi rekrutacji.Rodzice składają „ Kartę kontynuacji”

5. Rekrutacji do Żłobka podlegają dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia
do ukończenia 3 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Pionki.

6. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka, zgodnie ze Statutem Żłobka mają:
– dzieci powyżej 1 roku życia;
– dzieci rodziców samotnie wychowujących dziecko oraz rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;
– dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością;
– dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
– dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych;
– dzieci z rodzin wielodzietnych, których oboje rodzice pracują;
– dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza do Żłobka.

7. Przy rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Pionkach, prowadzonego przez Gminę Miasto Pionki, obowiązują następujące kryteria i punkty rekrutacyjne:

Lp.

Określenie kryterium

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające sytuację

1.

dziecko powyżej 1 roku życia

100

xxx

2.

rodzice samotnie wychowujący dziecko oraz rodzice pracujący lub uczący się w systemie dziennym

90

Oświadczenie rodzica/

zaświadczenie z zakładu pracy/uczelni (szkoły)

3.

dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

80

Orzeczenie o niepełnosprawności

dziecka

4.

matki lub ojcowie, wobec których orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
bądź całkowitą niezdolność
do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

80

Orzeczenie o niepełnosprawności matki lub ojca, bądź dokument stwierdzający całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji

5.

Wychowywanie dziecka

w rodzinach zastępczych

70

Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej/ zaświadczenie z PCPR

o umieszczeniu dziecka

w rodzinie zastępczej

6.

Wychowywanie dziecka
w rodzinie wielodzietnej,
w której oboje rodzice pracują;

70

Oświadczenie rodzica

7.

Uczęszczanie starszego rodzeństwa dziecka do żłobka

50

Oświadczenie rodzica

8. Dane potwierdzające spełnienie określonych kryteriów dodatkowych podawane są dobrowolnie przez rodziców w „Karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka”. Brak informacji w „Karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka” o spełnieniu kryteriów oznacza, że punkty rekrutacyjne za te kryteria nie zostają naliczone.

9. Rodzic może zostać zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, które podał w „Karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka”.

10. W przypadku stwierdzenia, że podane informacje w „Karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka” są nieprawdziwe, dziecko zostaje skreślone z listy i nie bierze udziału w rekrutacji.

11. Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji do Żłobka podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Przyjęcie dziecka do Żłobka odbywa się według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń/rejestracji „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka”.

13. Miejsca w Żłobku przydzielane są dzieciom o największej liczbie uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

14. Po przeprowadzonej rekrutacji, dzieci, które nie dostały się do Żłobka wpisuje się na listę rezerwową, w kolejności zgodnej z liczbą uzyskanych punktów.

15. W sytuacji, rezygnacji z opieki żłobkowej lub braku podpisania umowy przez rodziców dziecka przyjętego w rekrutacji do Żłobka, miejsce to otrzyma dziecko wg kolejności na liście rezerwowej.

16. Harmonogram rekrutacji do Żłobka:

Terminy

Działania komisji rekrutacyjnej

22.02. – 28.02.2023 r.

01.03.-31.03.2023r.

Składanie w systemie e-rekrutacja deklaracji o kontynuacji opieki żłobkowej.

Składanie w systemie e-rekrutacja „Wniosków o przyjęcie na rok szkolny 2023/2024”

03.04.2023r.

04.04.2023r.

godz. 14.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną Wniosków o przyjęcie i dok. potwierdzających spełnienie kryteriów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie listy dzieci przyjętych do żłobka na tablicy ogłoszeń w żłobku oraz na drzwiach wejściowych do Żłobka

05.04 – 28.04.2023 r.

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych
do Żłobka na rok 2023/2024

04.05.-25.05.2023r.

25.05.2023r.

 

29.05.2023r.

godz.14.00

Składanie w systemie e-rekrutacja „Wniosków o przyjęcie na rok szkolny 2023/2024” w ramach Rekrutacji uzupełniającej.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną Wniosków o przyjęcie i dok. potwierdzających spełnienie kryteriów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ogłoszenie wyników Rekrutacji uzupełniającej. Uzupełnianie listy dzieci przyjętych do Żłobka (w razie rezygnacji z miejsca w żłobku dziecka wcześniej przyjętego), zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157);
2. Uchwała Nr XLIII Rady Miasta Pionki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach.

DOKUMENTY
Karta kontynuacji uczęszczania dziecka do Żłobka w Gminie Miasta Pionki w roku 2024/2024
Wersja edytowalna (doc): KARTA KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DO ŻŁOBKA
Wersja do druku (pdf): KARTA KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DO ŻŁOBKA

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka w Gminie Miasta Pionki w roku 2018/2019
Wersja edytowalna (doc): KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA
Wersja do druku (pdf): KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

Oświadczenie o posiadaniu starszego rodzeństwa w Żłobku
Wersja edytowalna (doc): Oswiadczenie_o_posiadaniu_starszego_rodzenstwa_w_Zlobku
Wersja do druku (pdf): Oswiadczenie_o_posiadaniu_starszego_rodzenstwa_w_Zlobku

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
Wersja edytowalna (doc): Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny
Wersja do druku (pdf): Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny

Oświadczenie obojga rodziców pracujących lub uczących się
Wersja edytowalna (doc): Oswiadczenie_obojga_rodzicow_pracujacych_lub_uczacych_sie
Wersja do druku (pdf): Oswiadczenie_obojga_rodzicow_pracujacych_lub_uczacych_sie

Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka
Wersja edytowalna (doc): Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka
Wersja do druku (pdf): Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie
Wersja edytowalna (doc): Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie
Wersja do druku (pdf): Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Wersja edytowalna (doc): Zaświadczenie o zatrudnieniu
Wersja do druku (pdf): Zaświadczenie o zatrudnieniu

Regulamin Rekrutacji do Żłobka Miejskiego „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach

Wersja do druku (pdf): Regulamin Rekrutacji do Żłobka

Skip to content