Akt utworzenia „Żłobka Wesoły Pajacyk”

UCHWAŁA NR XLIII / 282 / 2017

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 22 maja 2017r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk”
w Pionkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz art. 12. ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870),

RADA MIASTA PIONKI

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie
Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk”
w Pionkach, zwany dalej „Żłobkiem” z siedzibą
w Pionkach przy ul. Jordanowskiej 1.

§ 2. Nadaje się Żłobkowi statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 3. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Miasta Pionki na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 4. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Burmistrz Miasta Pionki.

§ 5. Mienie ruchome stanowiące własność Gminy Miasta Pionki zostanie przekazane do dyspozycji Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk” w Pionkach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 282 / 2017

Rady Miasta Pionki z dnia 22.05.2017r.

STATUT

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PIONKACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach, zwany dalej Żłobkiem, działa
na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446),

2) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 157),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz.1870),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 902 ze zm.),

5) niniejszego Statutu,

6) innych przepisów dotyczących jednostek budżetowych.

§ 2. 1. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Miasta Pionki.

2. Siedziba Żłobka mieści się w Pionkach przy ulicy ul. Jordanowskiej 1.

3. Żłobek używa pieczęci:

Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach

ul. Jordanowska 1

26-670 Pionki

4. Obszar działania Żłobka obejmuje Gminę Miasta Pionki.

5. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku określonym w ustawie o opiece nad dziećmi
do lat 3.

6. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Rozdział 2

Cele i zadania Żłobka

§ 3. Celem Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku, potrzeb dzieci i możliwości Żłobka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

§ 4. 1. Do zadań Żłobka należy w szczególności:

1) zapewnienie zorganizowanej opieki nad dziećmi zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3;

2) zapewnienie dzieciom warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych;

3) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w następujących formach: dzieci młodsze – spanie w łóżeczkach, dzieci starsze – leżakowanie;

4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych;

5) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim;

6) wspomaganie indywidualnego rozwoju i potrzeb dziecka;

7) wspomaganie działań wychowawczych rodziców poprzez informowanie rodziców
o zachowaniu się dzieci w Żłobku, o jego osiągnięciach, pedagogizacja rodziców – przekazywanie wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka, jego potrzeb, pracy z dzieckiem w domu; 8) współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dziecka i pomaganie rodzicom
w rozpoznawaniu umiejętności rozwojowych dziecka poprzez organizowanie działań wspierających rodziców w procesie wychowawczym, pełnienie wobec nich funkcji doradczej – pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej oraz udzielanie rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju;

9) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, a szczególnie rozwoju dziecka niepełnosprawnego, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności;

10) zapewnienie dzieciom w Żłobku prawidłowego – racjonalnego żywienia, dostosowanego do wieku, diety dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie dietetyki;

11) systematyczne obserwowanie rozwoju dziecka i dostosowywanie treści, metod
i organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych do wyników obserwacji dziecka;

12) współdziałanie z instytucjami;

13) bezpośredni i niezwłoczny kontakt z rodzicami dziecka i/lub z właściwymi organami, instytucjami i organizacjami w każdej sytuacji budzącej niepokój, co do stanu zdrowia
i zachowania dziecka;

14) organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, w tym
w szczególności poprzez zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz opieki ze strony personelu Żłobka o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach;

15) organizowanie optymalnych warunków rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań dzieci;

16) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym poprzez organizowanie
i prowadzenie ćwiczeń, zabaw rozwijających motorykę i zdolności umysłowe dziecka, zgodnie z wrodzonym potencjałem dziecka, jego możliwościami rozwojowymi;

17) organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do wieku dzieci i stymulujących ich rozwój, w szczególności poprzez zajęcia ruchowe, zabawy z elementami edukacji, techniczne, dydaktyczne, konstrukcyjno – montażowe.

§ 5. Dziecko przebywające w Żłobku ma prawo do właściwie zorganizowanej opieki, wychowawczej oraz edukacyjnej, podmiotowego traktowania w procesie wychowawczym, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
i poszanowania godności osobistej.

Rozdział 3

Zarządzanie Żłobkiem

§ 6. 1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Żłobkiem kieruje dyrektor, powołany i odwołany przez Burmistrza Miasta Pionki, który jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora Żłobka i wykonuje wobec niego czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników
i reprezentuje Żłobek na zewnątrz. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest dyrektor Żłobka.

4. Dyrektor Żłobka działa jednoosobowo na podstawie i w granicach pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Pionki.

5. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4,
a w szczególności za:

1) kierowanie bieżącą działalnością Żłobka;

2) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3) należyte planowanie, organizowanie pracy Żłobka i usprawnianie jego organizacji;

4) opracowanie rocznych planów finansowych Żłobka;

5) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;

6) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka;

7) zapewnienie pomocy pracownikom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;

8) prowadzenie stałego nadzoru nad należytym wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników;

9) zapewnienie pracownikom Żłobka bezpiecznych warunków pracy;

10) prowadzenie współpracy z rodzicami;

11) współdziałanie z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami;

12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

6. Dyrektor Żłobka może upoważniać pracowników Żłobka do wykonywania określonych czynności w zakresie funkcjonowania Żłobka.

7. W czasie nieobecności dyrektora Żłobka, zastępstwo pełni wskazana przez niego osoba – inny pracownik Żłobka.

8. Dyrektor kieruje Żłobkiem poprzez wydawanie zarządzeń, poleceń i pism okólnych.

9. W celu prawidłowej realizacji zadań Żłobka, dyrektor może powoływać Zespoły Zadaniowe.

§ 7. Szczegółową organizację pracy Żłobka, zakres i sposób realizacji zadań statutowych określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Żłobka i zatwierdzony
przez Burmistrza Miasta Pionki.

§ 8. 1. O organizacji pracy Żłobka w ciągu dnia informuje Ramowy Rozkład Dnia, ustalany przez dyrektora Żłobka, zamieszczony w ogólnodostępnym miejscu na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka, który informuje w szczególności o:

1) godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka;

2) godzinach posiłków w Żłobku;

3) godzinach odpoczynku dzieci w Żłobku;

4) ewentualnych przerwach w pracy Żłobka.

§ 9. 1. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka. Swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, w liczbie
co najmniej trzech osób, rodzice wybierają na zebraniu ogólnym.

2. Rada Rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego
przez Dyrektora Żłobka Regulaminu Rady Rodziców. Regulamin Rady Rodziców określa
w szczególności: sposób zwoływania posiedzeń Rady Rodziców, tryb pracy Rady Rodziców
i podejmowania przez Radę Rodziców decyzji.

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Żłobka z wnioskami i opiniami
w sprawach dotyczących funkcjonowania Żłobka. Dyrektor Żłobka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców.

4. W celu wspierania działalności statutowej Żłobka, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania ww. funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

5. Działania Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne ze statutem Żłobka.

Rozdział 4

Organizacja i zasady funkcjonowania Żłobka

§ 10. 1. Żłobek jest czynny przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych ustanowionych przerw, o których mowa w § 11
ust. 3 i ust. 4, w tym corocznej miesięcznej przerwy wakacyjnej. Godziny pracy Żłobka ustala się w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka, o którym mowa w § 7.

2. W Żłobku działają grupy dziecięce. Grupa obejmuje dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku. Liczbę grup dziecięcych w Żłobku ustala się w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka, o którym mowa w rozdziale 3 § 7.

3. Do Żłobka może zostać przyjęta jedynie taka liczba dzieci, która gwarantuje właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Żłobku i w czasie zajęć prowadzonych poza nim
z zachowaniem wymagań określonych ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.

§ 11. 1. Termin przerwy wakacyjnej w pracy Żłobka ustalany jest corocznie na wniosek Dyrektora Żłobka i zatwierdzany w Arkuszu Organizacyjnym Żłobka, o którym mowa
w § 12. Z chwilą zatwierdzenia w Arkuszu Organizacyjnym Żłobka, Dyrektor Żłobka niezwłocznie podaje do wiadomości rodziców termin miesięcznej przerwy wakacyjnej zatwierdzony na dany rok.

2. W okresie przerwy wakacyjnej Żłobek nie sprawuje opieki wychowawczej i nie przyjmuje dzieci.

3. Dopuszcza się możliwość wprowadzania ograniczeń w pracy Żłobka włącznie
z ustanowieniem w pracy Żłobka przerwy dodatkowej, w tym w szczególności ograniczeń
lub przerwy w pracy Żłobka na czas przeprowadzania w Żłobku prac remontowych. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Burmistrz Miasta Pionki.

4. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych, decyzję o zamknięciu Żłobka i ustanowieniu przerwy w pracy Żłobka może podjąć Dyrektor Żłobka. Dyrektor Żłobka niezwłocznie informuje Burmistrza Miasta Pionki o powodach zamknięcia Żłobka i przewidywanym terminie jego zamknięcia.

§ 12. 1. Dyrektor Żłobka opracowuje Arkusz Organizacyjny Żłobka, który określa szczegółową organizację opieki wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi w Żłobku
w danym roku kalendarzowym. Arkusz Organizacyjny zatwierdza Burmistrz Miasta Pionki.

2. W Arkuszu Organizacyjnym Żłobka określa się w szczególności:

1) liczbę dzieci w Żłobku;

2) liczbę i strukturę wieku dzieci w poszczególnych grupach dziecięcych;

3) liczbę dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka, według złożonych w Żłobku Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka;

4) stan i strukturę zatrudnienia w Żłobku;

5) organizację opieki nad dziećmi w poszczególnych grupach dziecięcych;

6) termin przerwy wakacyjnej w Żłobku.

3. Wzór Arkusza Organizacyjnego Żłobka, tryb jego opracowania, zatwierdzenia i aktualizacji w ciągu roku określa Burmistrz Miasta Pionki.

§ 13. 1. Rodzice i pracownicy Żłobka współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania
i edukacji dzieci na bieżąco, okresowo i okazjonalnie. W tym celu w szczególności:

1) Dyrektor Żłobka zapoznaje rodziców dziecka z organizacją pracy Żłobka;

2) opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi w Żłobku zapoznają rodziców z planami zajęć wychowawczo – dydaktycznych;

3) opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi w Żłobku prowadzą konsultacje i udzielają porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi, zachowania dziecka i jego rozwoju psychoruchowego;

4) organizowane są zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte, spotkania otwarte i spotkania indywidualne z rodzicami dziecka w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy opiekuńczo – wychowawcze, edukacyjne i inne problemy związane z procesem wychowywania dziecka;

5) organizowane są uroczystości okazjonalne i integracyjne, w tym z udziałem rodziców
i innych członków rodziny dziecka;

6) w ogólnodostępnym miejscu, na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka, prezentowane są wydarzenia z życia Żłobka, zamieszczane są ogłoszenia i informacje dla rodziców
na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka. Dyrektor zamieszcza również aktualną treść Regulaminu Organizacyjnego Żłobka.

2. Rodzice dziecka uczęszczającego do Żłobka mają prawo do wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka, pracy pracowników Żłobka, w tym Dyrektora Żłobka.

§ 14. 1. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania Dyrektora Żłobka o każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem tj., co najmniej na jeden dzień przed datą planowanej nieobecności dziecka w Żłobku, a w przypadku zachorowania lub innej nagłej przyczyny –
w pierwszym dniu nieobecności dziecka w Żłobku.

2. Dyrektorowi Żłobka przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych
do Żłobka w przypadku:

1) niezgłoszenia się dziecka do Żłobka w terminie 14 dni od wyznaczonej daty przyjęcia dziecka do Żłobka i nieusprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności dziecka;

2) nieobecności dziecka w Żłobku przez okres co najmniej jednego miesiąca bez przedstawienia uzasadnionej przyczyny;

3) nieobecności ciągłej dziecka w Żłobku, trwającej dłużej niż 2 miesiące pomimo usprawiedliwienia;

4) zalegania z zapłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka w Żłobku, za okres co najmniej jednego miesiąca;

5) zatajenia przy wypełnianiu Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka lub w trakcie pobytu dziecka w Żłobku informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;

6) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w Żłobku oraz w innych szczególnych przypadkach.

3. Dyrektor Żłobka może skreślić dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców o planowanym skreśleniu dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

4. W sytuacji, gdy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3:

1) dzieci, o których mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 nie zaczną uczęszczać do Żłobka;

2) rodzice nie uregulują zaległych, należnych opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku,

Dyrektor Żłobka skreśla dziecko z listy zapisanych do Żłobka i informuje pisemnie rodziców o skreśleniu dziecka z listy wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji;

3) Dyrektor Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku rezygnacji rodziców z uczęszczania dziecka do Żłobka, złożonej na piśmie.

§ 15. 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka są następujące:

1) dziecko jest przyprowadzane i odbierane ze Żłobka przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo w godzinach otwarcia Żłobka;

2) upoważnienie, o którym mowa w pkt 1 udzielane jest przez rodziców w formie pisemnej; 3) godziny przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka określa Regulamin Organizacyjny Żłobka i informuje o nich Ramowy Rozkład Dnia, o których mowa w § 7 i § 8.

§ 16. 1. Dzieciom przebywającym w Żłobku zapewnia się co najmniej trzy posiłki dziennie.

2. Za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Żłobku rodzice wnoszą opłaty. Wysokość opłaty
za pobyt oraz wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Miasta Pionki w drodze uchwały.

3. Z zachowaniem postanowień Rady Miasta Pionki, o których mowa w ust. 2, Dyrektor Żłobka określa wysokość dziennej stawki żywieniowej oraz sposób ustalania miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku.

4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, w ramach opłaty za wyżywienie, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w ust. 3, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku z wyjątkiem pierwszych dwóch dni i pojedynczych nieobecności. Opłata miesięczna jest proporcjonalnie pomniejszana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym powstała nieobecność dziecka.

5. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, z wyjątkiem nieobecności wynikającej z trwającej przerwy wakacyjnej
w pracy Żłobka oraz w sytuacji nieobecności dziecka w żłobku w terminie wakacji letnich, trwającej nieprzerwanie przez okres całego danego miesiąca, w którym Żłobek jest czynny.

6. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być wydłużony za dodatkową opłatą, ustaloną w drodze uchwały przez Radę Miasta Pionki.

Rozdział 5

Pracownicy Żłobka

§ 17. 1. Opieka nad dziećmi w Żłobku sprawowana jest przez opiekuna.

2. Opiekunem może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego lub inne określone ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. Opiekunowie zajmują się w Żłobku opieką, wychowaniem i edukacją dzieci,
a w szczególności:

1) odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych im pod opiekę;

2) dbają o bezpieczeństwo dzieci w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nimi;

3) dbają o przekazywanie dzieciom właściwych wzorców i wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych;

4) wykonują zabiegi pielęgnacyjne u dzieci;

5) poznają każde dziecko w celu stworzenia mu warunków do optymalnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości Żłobka;

6) tworzą warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci, w tym poprzez prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

7) opracowują plany zajęć wychowawczo – dydaktycznych, dostosowanych do wieku
i poziomu rozwoju dzieci, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

8) prowadzą zabawy oraz zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z dziećmi, w tym zajęcia
z obowiązujących planów zajęć wychowawczo – dydaktycznych;

9) realizują różnorodne zadania wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze, w tym z zakresu wychowania społecznego, zdrowotnego, ukierunkowane na aktywizację dziecka i pobudzanie jego procesów rozwojowych, dokonują oceny rozwoju dziecka;

10) współpracują z rodzicami dziecka w sprawach opieki, wychowania i edukacji dzieci,
w szczególności prowadzą konsultacje i udzielają rodzicom porad, bieżącej informacji
na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju;

11) podnoszą kwalifikacje zawodowe, dbają o powierzony sprzęt pozostający na wyposażeniu Żłobka, pomoce, zabawki oraz estetyczny wygląd pomieszczeń Żłobka.

4. Dyrektor Żłobka, opiekunowie oraz osoby, o których mowa w ust. 6, otaczają opieką każde dziecko i utrzymują kontakt z rodzicami dziecka w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb dziecka;

2) ustalenia formy pomocy w działaniach opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych wobec dziecka;

3) włączenia rodziców w działalność Żłobka.

5. Pracownicy Żłobka mają prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej
dla potrzeb zapewnienia dzieciom prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz właściwej opieki w Żłobku, w tym pomocy ze strony wyspecjalizowanych placówek i instytucji, właściwych organów lub organizacji.

6. Świadczeń na rzecz dzieci mogą udzielać: lekarz oraz specjaliści, a w szczególności pedagog, logopeda, psycholog, rehabilitant.

7. Pracownicy zatrudnieni w Żłobku odpowiadają za życie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w Żłobku, za zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku oraz w trakcie zajęć prowadzonych poza obiektem.

8. Pracownicy Żłobka, zadania na zajmowanym stanowisku pracy, wykonują zgodnie
z powierzonym zakresem czynności, ustalonym przez Dyrektora Żłobka.

9. Pracownicy Żłobka mają status pracowników samorządowych, do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Rozdział 6

Warunki przyjmowania dzieci

§ 18. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Pionki.

2. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka na podstawie przeprowadzonej rekrutacji (wyjątek stanowi rok założenia żłobka: 2017 gdzie rekrutację przeprowadzi Wydział Edukacji Urzędu Miasta Pionki).

3. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku.

4. Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia
u Dyrektora Żłobka kompletnej, prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka
do Żłobka. Wzór ww. Karty określa Regulamin Organizacyjny Żłobka.

5. Dyrektor Żłobka informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka w formie pisemnej wraz z podaniem terminu, z którym dziecko zostaje przyjęte do Żłobka.

6. Dyrektor Żłobka prowadzi rejestr złożonych w Żłobku Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka. 7. Złożenie Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka
do Żłobka.

§ 19. 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka odbywa się wg kryteriów:

1) dzieci w wieku powyżej 1 roku życia;

2) dzieci rodziców samotnie wychowujących dziecko oraz rodziców pracujących
lub uczących się w systemie dziennym;

3) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością;

4) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

5) dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych;

6) dzieci z rodzin wielodzietnych, których oboje rodzice pracują;

7) dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza do Żłobka;

§ 20. 1. W przypadku, gdy liczba wniosków przekracza ilość wolnych miejsc w Żłobku, czyli w przypadku, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do Żłobka, w którym została złożona Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka, zostanie ono umieszczone na liści rezerwowej, tj. na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

2. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do Żłobka rodzice zobowiązani są do zawarcia
z Dyrektorem Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka na dany rok szkolny.

3. Niepodpisanie umowy przez rodziców dziecka najpóźniej 7 dni przed pierwszym dniem pobytu dziecka w Żłobku jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w Żłobku.

§ 21. Przyjmowanie do Żłobka dzieci z listy rezerwowej może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez Żłobek listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.

§ 22. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje rodzicom prawo odwołania
w sposób określony w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka.

Rozdział 7

Gospodarka finansowa Żłobka

§ 23. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

2. Źródłem finansowania Żłobka są:

1) dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem;

2) środki z budżetu Gminy Miasta Pionki;

3) darowizny od instytucji, osób fizycznych i prawnych;

3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest Roczny Plan Finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka, opracowany przez Dyrektora Żłobka, dostosowany
do uchwały budżetowej na dany rok.

4. Wszelkie wpływy uzyskane przez Żłobek stanowią dochody budżetu Gminy Miasta Pionki. 5. Wydatki Żłobka realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.

6. Żłobek jest jednostką budżetową Gminy Miasta Pionki i nie prowadzi samodzielnie obsługi finansowo – księgowej zakładu.

7. W budżecie Żłobka nieuwzględnione są koszty obsługi finansowo – księgowej.

8. Obsługa płacowa i prowadzenie rachunkowości odbywa się w Wydziale Usług Wspólnych Urzędu Miasta Pionki.

§ 24. 1. Majątek Żłobka jest mieniem komunalnym, stanowiącym własność Gminy Miasta Pionki.

2. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i zapewnia jego należytą ochronę jak również właściwe wykorzystanie.

3. Żłobek prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku, będących w dyspozycji Żłobka.

§ 25. 1. Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora Żłobka – Burmistrz Miasta Pionki, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Żłobek.

2. Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Burmistrza, z wyłączeniem zatrudnienia osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby przebywające w szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich.

3. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Żłobka jest możliwe wyłącznie za zgodą Burmistrza Miasta Pionki.

4. Kontrolę działalności, kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Gminy Miasta Pionki, oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza pracownicy.

§ 26. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka obejmuje w szczególności:

1) warunki i jakość świadczonej opieki;

2) realizację zadań statutowych;

3) prawidłowość gospodarowania mieniem;

4) gospodarkę finansową.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 27. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie inne właściwe przepisy prawa oraz akty wykonawcze.

§ 29. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

Skip to content